NAŠA PONUDBA

 • Vodenje knjige izdanih in prejetih faktur,
 • fakturiranje,
 • urejanje kadrovskih storitev
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • sestava in obračuna DDV,
 • obračun plač, regresa, najemnin, avtorskih honorarjev
 • obračun prispevkov za zasebnike,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so: izkaz uspeha,
 • bilanca stanja, uporaba dobička oz. pokrivanje izgube za statistične potrebe,
 • izdelava medletne bilance
 • svetovanje pri poslovnih odločitvah,
 • plačevanje računov preko e-banke,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • izdelava davčne izvršbe, izdelava opominov,
 • druge storitve po vašem naročilu.